1. INFORMACIÓ DE L’USUARI

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DE LES SEVES DADES PERSONALS

Linkcare Health Services S.L. 
Carrer Roger de Llúria, 50 SAT A 
08009 Barcelona (Barcelona)
Email: info@linkcareapp.com

Linkcare Health Services S.L. és responsable del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades seran tractades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Donar resposta a qualsevol tipus de sol·licitud o consulta que l’usuari requereixi a través de qualsevol dels formularis de contacte que les donem a la seva disposició.

Enviament de comunicacions publicitàries comercials per correu electrònic o telèfon, la qual cosa permet fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis.

Dur a terme estudis de mercat i anàlisi estadística.

Tramitar comandes, sol·licituds, respondre a consultes o qualsevol tipus de sol·licitud que es fa per part de l’USUARI a través de qualsevol dels formularis de contacte que es posaran a disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.

Envia el butlletí online, sobre notícies, ofertes i promocions en la nostra activitat.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Utilitzem les dades de l’USUARI d’acord amb la normativa espanyola i europea de protecció de dades. El tractament està legitimat per l’article 6 del RGPD de la manera següent:

  • Com a USUARI ha expressat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a l’enviament de comunicacions comercials i el butlletí de notícies. Aquest consentiment podrà ser retirat en qualsevol moment. 
  • El tractament de les seves dades és necessari per al compliment d’una obligació legal.
  • El tractament de les seves dades és necessari per a la prestació d’un servei o producte contractat.
  • El tractament de les seves dades es deu a un interès legítim sempre que no prevalguin els drets o llibertats de l’interessat.

COMUNICACIÓ DE DADES

No es proporciona cap comunicació de dades personals a tercers excepte si és necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres prestadors de serveis relacionats amb les comunicacions, amb les quals el RESPONSABLE ha signat els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa de privacitat vigent.

DRETS DELS TITULARS DE LES DADES OBJECTE DE TRACTAMENT

L’USUARI pot demanar al RESPONSABLE l’accés a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o incompletes i sol·licitar la seva supressió quan aquests ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides. Tot indicant els motius també podent sol·licitar la seva portabilitat y la limitació al tractament dels mateixos, en aquest cas només el RESPONSABLE els manté per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per raons relacionades amb la situació particular, l’USUARI pot oposar-se al tractament de les dades de les seves dades. El RESPONSABLE deixarà de tramitar les dades, excepte per motius legítims urgents o l’exercici de possibles reclamacions. L’USUARI també pot impugnar les decisions automatitzades individuals si escau. Per exercir els seus drets, pot enviar una carta a l’adreça de contacte del lloc web, adjuntant fotocòpia del seu document d’identificació vàlid i les dades a les que aplica el dret a exercir.

L’USUARI podrà sol·licitar més informació o presentar una reclamació, si considera que els vostres drets no han estat degudament respectats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (aepd.es). Així mateix, podrà retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament abans de la seva retirada

2. CARÀCTER OBLIGATORI O OPCIONAL DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

Els usuaris, marcant les caselles corresponents i introduint dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte, accepten expressament i lliurement i inequívocament que les seves dades són necessàries per atendre la seva sol·licitud, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són certes i s’encarrega de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

3. MESURES DE SEGURETAT

El RESPONSABLE declara que d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, està complint amb totes les disposicions de la normativa GDPR i LOPDGDD per al tractament de dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pel qual són tractats de manera lícita, justa i transparent en relació amb l’interessat i apropiat , rellevants i limitats al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat les polítiques tècniques i organitzatives adequades per implementar les mesures de seguretat establertes pel GDPR i LOPDGDDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre garanties de privacitat, pot posar-se en contacte amb el RESPONSABLE a través de Linkcare Health Services S.L. Carrer Roger de Llúria, 50 SAT A – 08009 Barcelona. Correu electrònic: info@linkcareapp.com